Értékálló

A legbiztosabb megtakarítás

Pontos

Mindíg időben szállítunk

Megbízhatóság

Több mint tíz éve a piacon

Már kis összeggel is

Rendszeres megtakarítási formában is

Garancia

NEBIH engedéllyel dolgozunk

Általános Szerződési Feltételek

 

Jelen szerződés felei, egyrészről a

Bullion Magyarország Nemesfém-kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely: 1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 4. Fsz. 1.

Cégjegyzékszám: 01-09-933964,

Adószám: 12428898-2-43,

NEHITI regisztrációs szám: PR 6302

 

- a továbbiakban Szolgáltató,

 

másrészről minden jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet

 

– a továbbiakban Megrendelő –,

 

amennyiben az itt megfogalmazott Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban ÁSZF) elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

I. Általános információk

I.1. Szolgáltató a www.arany-tartalek.com weboldalt abból a célból üzemelteti, hogy befektetési arany, egyéb befektetési nemesfém és numizmatikai termékeket nagykereskedelmi forgalomban értékesítsen, illetve azokat visszavásárolja. Szolgáltató szavatolja, hogy a fenti tevékenységhez szükséges engedélyekkel rendelkezik. Szolgáltató az általa korábban értékesített termékekre vonatkozóan kötelező visszavásárlást vállal.

I.2. A Megrendelő és a Szolgáltató közötti adásvétel kétirányú lehet. Megrendelő vagy vásárlást, azaz a Szolgáltatótól feléje irányuló értékesítést, vagy eladást, azaz a Szolgáltató általi visszavásárlást - a továbbiakban együttesen megrendelést – kezdeményezhet Szolgáltató felé.

I.3. Ügyfélszolgálat:

Bullion Magyarország Kft.

hétfőtől péntekig, munkanapokon 9 – 16-ig.

Tel.: 1/445-0288, Fax: 1/445-0289, E-mail: office@arany-tartalek.com

II. Megrendelés

II.1. Megrendelő a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti megrendelését írásban, megrendelési adatlap kitöltésével és elküldésével, vagy e-mailben, illetve az ügyfélszolgálaton személyesen juttathatja el Szolgáltatóhoz.

II.2. A megrendelhető nemesfém termékek paraméterei, jellemzői Szolgáltató fent nevezett weboldalán megtalálhatóak.

II.3. A kiválasztott termék mellett feltüntetett ár tájékoztató jellegű nagykereskedelmi ár. A tényleges vételár a megrendelés Szolgáltató által Megrendelő felé kiküldött visszaigazolásában feltüntetett ár. A megrendelés visszaigazolása a tájékoztató ár alapján megállapított vételi előleg, vagy teljes vételár Szolgáltató bankszámlájára történő beérkezése, illetve pénztárába történő befizetése után történik. Az arany termékeket további költségek (ÁFA, jutalékok stb.) nem terhelik, míg minden más nemesfém termékeket 27% általános forgalmi adó terhel, más járulék nem. Az árak naponta többszöri változtatásának jogát Szolgáltató fenntartja, tekintettel az arany aktuális világpiaci árfolyam változásaira, így a feltüntetett árak irányadók.

II.4. Szolgáltató a megrendelést csak akkor tudja elfogadni, ha a Megrendelő a honlapon lévő adatlap valamennyi mezőjét maradéktalanul kitölti. A hibás adatok miatti téves teljesítésből eredő károkért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

II.5. A kereskedés, azaz a megrendelések fogadása, intézése minden munkanap 9 órától 16 óráig tart. Szolgáltató az adott napon, 14 óráig érkező vételi megrendeléseket a lehető leghamarabb, de legkésőbb aznap 16 óráig, a később, de még a kereskedési időben érkező megrendeléseket a következő kereskedési nap 12 óráig, a Megrendelő által kért módon írásban visszaigazolja. A visszavásárlási megrendelések esetén a megrendelés tényét visszaigazolja, de árajánlatot csak az áru beérkezte után ad. A kereskedési időn túl érkező megrendeléseket Szolgáltató a soron következő legelső kereskedési nap 12 óráig igazolja vissza. Szolgáltató a visszaigazolásban feltüntetett áron vállalja a megrendelt szolgáltatás teljesítését, azaz egy esetleges időközbeni árváltozást Szolgáltató jogosult érvényesíteni.

 

III. Szállítási és fizetési feltételek

III.1. Szolgáltató csomagolási költséget nem számít fel, a szállítási költség azonban a Megrendelőt terheli. Ennek összege a rendelés mértékétől függetlenül kiszállítás esetében Budapesten ötezer Forint, vidéken tizenötezer Forint. A Szolgáltató székhelyén, vagy telephelyén átadásra kerülő áru esetében szállítási költség nincs.

III.2. Szolgáltató az értékesítési megrendelés visszaigazolásában tájékoztatja Megrendelőt az ügylet pontos ellenértékéről. Megrendelő köteles a vételárat és a szolgáltatás díját az értesítés kézhezvételétől számított 48 órán belül átutalni Szolgáltató számlájára.

III.3. A III. 2. pontban hivatkozott visszaigazolásban az ügylet pontos ellenértéke, és annak felosztása is feltüntetésre kerül. Megrendelőnek lehetősége és joga, hogy a visszaigazolásban megadott 20% előleget fizessen meg, és az áru átvételét megelőzően fizesse meg a vételár fennmaradó részét, illetve választhatja az egyösszegű előrefizetést is. Az előleg, illetve az egyösszeg megfizetésének határidejét az értékesítési megrendelés visszaigazolásának kézhezvétele, míg a fennmaradt vételár hátralék megfizetésének határidejét az áru beérkeztéről szóló értesítés kézhezvétele jelöli ki a III.2. pont szerint. Minden fizetési módra, illetve részösszegére érvényes a III.2. pontban leírt készpénzfizetési korlátozás. Az egy ügylethez tartozó részteljesítések az értékük elbírálása szempontjából együttesen kezelendők.

III.4. Értékesítés esetén a teljes ellenértéknek a Szolgáltatóhoz történő beérkezése után, előre egyeztetett időpontban, Szolgáltató futárszolgálattal megküldi, illetve személyes átvétel esetén átadja Megrendelőnek a megrendelt termékeket. Megrendelő az áru átvételekor köteles a kiszállítás időpontjában a csomag sértetlenségét, tartalmát tételesen ellenőrizni, és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. Szolgáltató végszámláját a Megrendelő az áru átvételekor kapja meg.

III.5. Szolgáltató visszavásárlás esetén egyeztet Megrendelővel az áru felvételének időpontjáról. Szolgáltató a hozzá beérkező árut köteles átvételkor ellenőrizni. Ha akár minőségi, akár mennyiségi eltérést tapasztal a megrendeléshez képest, azonnal értesíti Megrendelőt.

III.6. Szolgáltató a visszavásárlási áru minőségi és mennyiségi átvétele után az adott napi árfolyamok alapján ad vételi ajánlatot Megrendelő felé. Köteles Megrendelőt az átvétel napján tájékoztatni az ajánlatról. Amennyiben Megrendelő az ajánlatot elfogadja, Szolgáltató köteles a következő banki napon átutalni a vételár 20%-át a Megrendelő által megjelölt bankszámlára, a fennmaradó 80%-ot pedig 7 banki napon belül. Szolgáltató ennek megfelelően visszavásárlási számlát állít ki Megrendelő felé.

III.7. Megrendelőnek lehetősége van továbbá arra is, hogy megrendelését a Szolgáltató ügyfélszolgálatán előzetesen egyeztetett időpontban személyesen intézze. Ekkor Szolgáltató gondoskodik arról, hogy a megrendelés kellékei adott időpontban rendelkezésre álljanak. Az arany termékek átvételekor Megrendelő köteles azokat megvizsgálni. Az átvétellel Megrendelő elismeri, hogy a terméket megvizsgálta, és az legalább a rendelésben megjelölt tulajdonságokkal bír. Az átadást követően a minőségi kifogásnak helye nincs.

 

IV. Elállás

IV.1. Amennyiben a visszaigazolás teljes egészében egyezik Megrendelő megrendelésével, Megrendelő elállása esetén Szolgáltató az ügylet teljes értékének 2%-át, de minimum tízezer forintot, mint kezelési költséget levonja, és az ezzel csökkentett összeget fizeti vissza Megrendelőnek. Ha a visszaigazoláson Szolgáltató a II.5. pont szerint lényeges, legalább 3%-ot meghaladó  árváltozást eszközölt, úgy, hogy erről előzetesen nem értesítette Megrendelőt, akkor Megrendelő a kézhezvételtől számított egy órán belül jogosult az ügylettől elállni. Ezen idő eltelte után a 2%, de minimum tízezer forint kezelési költség szintén levonásra kerül a befizetett összegből.

n

IV.2. Visszavásárlás esetén Szolgáltató nem jogosult Megrendelő megrendelésétől elállni, kivéve, ha minőségi, illetve mennyiségi eltérést tapasztal a megrendeléshez képest, illetve a vis maior esetét.

IV.3. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés igazolható elküldésétől tekintett rákövetkező kereskedési nap végéig a Megrendelőhöz nem érkezik meg, akkor Megrendelőnek joga van az adott ügylettől való elállásra.

IV.4. Szolgáltató jogosult bármikor felfüggeszteni a kereskedést, és ezt a tényt közzétenni a weboldalon. A felfüggesztés előtt már a Szolgáltatóhoz beérkezett, folyamatban lévő megrendelésekre ez nem vonatkozik, azokat Szolgáltató köteles teljesíteni.

 

V. Ügyfél-átvilágítási kötelezettség

V.1. Szolgáltató a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződés megkötése előtt, a mindenkori pénzmosás megelőzéséről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően ügyfél azonosítást végez. Ha a Megrendelő jogi személy vagy más szervezet, a Megrendelő képviseletében eljáró személy személyazonosságának megállapításán túlmenően a Társaság a jogi személy, illetőleg a más szervezet azonosítását is elvégzi.

V.2. A vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján a Szolgáltató az alábbi esetekben köteles a Megrendelő átvilágítását elvégezni:

a) üzleti kapcsolat létesítése;

b) 3.600.000,- Ft-ot elérő vagy meghaladó összegű megrendelés teljesítése esetén, amely kiterjed azon korábbi megrendelésekre is, amelyekre vonatkozóan 1 éven belül a Megrendelő ugyanazon jogcímen arany termékre ad megbízást, ha ezek együttes értéke eléri a 3.600.000,- Ft-ot. Az átvilágítást azon megrendelés elfogadásakor kell végrehajtani, amellyel a megrendelések együttes értéke eléri a 3.600.000,- Ft-ot.

c) pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése, ha az  pontban meghatározottak szerint átvilágításra még nem került sor;

d) ha a korábban rögzített ügyfél-azonosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével kapcsolatban kétség merül fel.

V.3. Szolgáltató az ügyfél átvilágítása során az alábbi okiratok bemutatását követelheti meg:

Természetes személy esetén

a) magyar állampolgár személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,

b) külföldi természetes személy útlevele vagy személyi azonosító igazolványa, feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít vagy tartózkodási jogot igazoló okmánya vagy tartózkodásra jogosító okmánya,

c) 14. életévét be nem töltött természetes személy személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa vagy útlevele és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személy a) pontban megjelölt okiratának bemutatásán túl az azt igazoló – 30 napnál nem régebbi – okiratot, hogy

d) a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a gazdálkodó szervezet a bejegyzési kérelmét benyújtotta; egyéni vállalkozó esetében azt, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása megtörtént, illetőleg az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása iránti kérelmét az egyéni vállalkozó a körzetközponti jegyzőhöz benyújtotta,

e) belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént,

f) külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént;

g) jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet társasági szerződését (alapító okiratát, alapszabályát). Az ügyfél a hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel megtörténtét követő 30 napon belül köteles okirattal igazolni, hogy a cégbejegyzés vagy nyilvántartásba vétel megtörtént, valamint a szolgáltató köteles a cégjegyzékszámot vagy egyéb nyilvántartási számot rögzíteni.

V.4. A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az azonosítást végző köteles ellenőrizni a bemutatott azonosságot igazoló okirat érvényességét. Érvénytelen okirat esetében a hiányosság pótlásáig a megrendelés végrehajtását, vagy az üzleti kapcsolat létesítését a Szolgáltató köteles megtagadni.

V.5. Amennyiben a Megrendelő, 2. pont szerintett rögzített adataiban változás áll be, úgy a Megrendelő a változásról – annak bekövetkezésétől számított 5 napon belül – köteles a Szolgáltatót értesíteni.

V.6. Nem kell az ügyfél-azonosítást elvégezni, ha azt a vonatkozó jogszabály alapján más azonosításra köteles szolgáltató már elvégezte, és annak eredményét Szolgáltató az irányadó jogszabályok és belső szabályzata alapján elfogadja.

 

VI. Garancia, szavatosság

VI.1. A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyben foglaltak az irányadók. A garancia érvényesítése a Szolgáltató telephelyén lehetséges. A garancia, illetve szavatosság érvényesítéséhez elengedhetetlen tartozék a megrendelést igazoló részletes számla, ennek megőrzése Megrendelő feladata. Szolgáltató csak a korábban tőle vásárolt termékek visszavásárlására vállal garanciát a korábban leírt feltételek szerint. A nem tőle származó termékek esetében Szolgáltató jogosult a visszavásárlást elutasítani, arra nem kötelezhető.

VII. Felelősség

VII.1. A www.arany-tartalek.com weboldalon történő megrendelés feltételezi a Megrendelő részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét, és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

VII.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a www.arany-tartalek.com weboldalhoz történő csatlakozás miatt következett be. A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. A Szolgáltató nem vonható felelősségre vis maior esetén.

VII.3. Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a www.arany-tartalek.com weboldal akadálytalan működését és a weboldalon történő megrendelést, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az interneten küldött és fogadott adat elveszik.

 

VIII. Adatvédelem

VIII.1. A Szolgáltató ezúton tájékoztatja Megrendelőt, hogy adataikat a megrendelés teljesítése és a megrendelés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adatait harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként működik. Az alvállalkozók a Szolgáltató által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Szolgáltató kijelenti, hogy az adatok kezelésekor a mindenkor hatályos Adatvédelmi Törvénynek megfelelően jár el.

 

IX. Egyéb

IX.1. A Szolgáltató szabadon, egyoldalúan módosíthatja a megrendelési és a jelen Általános Szerződési Feltételeket. Bármely módosítás akkortól hatályos, amikor a módosítás szövege on-line megtalálható a weblapon, visszaható hatálya nincs.

IX.2. Abban az esetben, ha Megrendelő bármilyen formában megsérti a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályokat, akkor Szolgáltató elállhat a Megrendelő megrendeléseinek teljesítésétől.

IX.3. A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság joghatóságát kötik ki.

IX.4. Szolgáltatót jogszabály alapján szerződéskötési kötelezettség nem terheli. Szabadon dönt a Megrendelő ajánlatának elfogadásáról vagy visszautasításáról. Szolgáltató az ebből fakadó károkért való felelősségét kizárja.

 

Tovább az érmék leírásához

Tovább a tömbök leírásához